تایرهای هوشمند که بازده سوخت را ارزیابی میکنند.

درجه بازدهی یا کارایی سوخت لاستیک های متفاوت مارشال مورد رسیدگی قرار گرفته و تایید شده است .

bg_visual_energyGuide

برچسب جدید لاستیک ها : برای افزایش ایمنی و شفافیت

در اول نوامبر سال ٢٠١٢ مقررات جدید اتحادیه اروپا ٢٠٠٩/١٢٢٢ در ارتباط با الزامات و مقررات مورد نیاز جهت برچسب لاستیک های وسایل نقلیه موتوری تصویب شد و پس از اول ژولیه ٢٠١٢ برای تمام لاستیک های تولید شده به کارگرفته شد.برچسب جدید امکان شناسایی ویژگی های لاستیک را آسان ترساخته و سه خصوصیت مهم عملکردی لاستیک را مقایسه میکند:کارایی ترمز در شرایط خیس ، میزان صدا و بازدهی سوخت

eupic